Kalkulator leasingowy dla przedsiębiorców

W sieci znajduje się wiele stron zawierających kalkulator leasingowy, jednak żaden z nich nie pozwalał do tej pory na wskazanie ile będą wynosić odliczenia podatkowe PIT i VAT (tarcza podatkowa). Dopiero teraz się to zmieniło za pomocą kalkulatora leasingowego, który powstał w ramach serwisu Leasing-Auto.pl

 W pełni z zalet leasingu operacyjnego mogą korzystać firmy działające jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, będące podatnikami VAT oraz prowadzące KPiR. Firmy które nie są podatnikami VAT powinny rozważyć możliwość wzięcia samochodu w leasing finansowy lub kredyt samochodowy.

Czytaj dalej →

Jaki samochód można „wziąć w leasing”?

Dla wielu przedsiębiorców leasing operacyjny jest najbardziej opłacalnym sposobem na sfinansowanie samochodu osobowego, który będzie wykorzystywany nie tylko na cele firmowe, ale również prywatnie. Przedsiębiorcy z leasingu operacyjnego mogą oczywiście korzystać kiedy kupują nowy samochód w salonie, jednak istnieje także możliwość wzięcia w leasing samochodu używanego. W tym poście wyjaśnimy jakie warunki powinien spełniać używany samochód osobowy, żeby można było go wziąć w leasing operacyjny.

Czytaj dalej →

Wykup i sprzedaż samochodu po leasingu

Wykup auta osobowego będącego przedmiotem umowy leasingu jest odrębną czynnością prawną, która nie wynika bezpośrednio z umowy leasingu. Leasing operacyjny, polega na tym, że w okresie umownym leasingobiorca używa rzeczy stanowiącej własność leasingodawcy, za co płaci umówiony czynsz, co nie stanowi dostawy towarów ustawy VAT, ale świadczenie usług. Usługą tą jest odpłatne oddanie korzystającemu do używania samochodu będącego przedmiotem umowy. Możliwość wykupu samochodu zawarta w umowie jest propozycją, z której użytkujący może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku.

Czytaj dalej →

Leasing, kredyt, czy zakup ze środków własnych? Co się najbardziej opłaca?

Przedsiębiorcy mają wiele możliwości na sfinansowanie pojazdu, który będzie wykorzystywany w prowadzonej działalności. Każda z nich ma swoje wady i zalety oraz cechują je różne metody odliczania podatku PIT i VAT, a także ewidencji kosztów wynikających z wykorzystywania samochodu na potrzeby firmowe.

Nawet przy częściowym wykorzystywaniu auta w działalności z gospodarczej można skorzystać z kilku możliwości:

– zakup pojazdu na firmę i sprowadzenie go w środki trwałe firmy, za pomocą środków własnych, kredytu lub leasingu finansowego

– wykorzystywanie samochodu prywatnego i rozliczanie kosztów związanych z wykorzystywaniem go w firmie

– leasing operacyjny

Czytaj dalej →

Opłaty i koszty leasingowe

Pojęcie opłaty leasingowej określa wszelkie opłaty związane bezpośrednio z umową leasingu, do których uiszczania zobowiązany jest Leasingobiorca.

Pojęcie opłaty leasingowej określa wszelkie opłaty związane bezpośrednio z umową leasingu, do których uiszczania zobowiązany jest Leasingobiorca. Są to przede wszystkim:

  • Opłata wstępna – opłata początkowa, wnoszona przez Leasingobiorcę przy zawieraniu umowy leasingu. Od wysokości opłaty wstępnej zależeć będzie wysokość łącznych kosztów leasingu. Im będzie ona niższa tym koszt leasingu będzie droższy. Opłata ta nie powinna przekraczać 45% wartości pojazdu.
  • Raty leasingowe – płatne z góry, w odstępach miesięcznych, opłaty stanowiące spłatę wartości przedmiotu leasingu, a także wynagrodzenie leasingodawcy,
  • Cena sprzedaży (wartość wykupu) kwota, do której uiszczenia zobowiązany jest Leasingobiorca z tytułu nabycia własności przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy.

Czytaj dalej →

Najważniejsze cechy umowy leasingu

Zbiór najważniejszych cech umowy leasingu.

Poniżej znajduje się zbiór najważniejszych cech umowy leasingu:

  • Umowa leasingu powinna być, pod rygorem nieważności zawarta w formie pisemnej
  • Suma opłat leasingowych uzgodnionych pomiędzy Leasingodawcą i Leasingobiorcą musi być co najmniej równa cenie zakupu przedmiotu leasingu
  • Po stronie Leasingobiorcy leży obowiązek dokonywania na własny koszt napraw, przeglądów i konserwacji przedmiotu leasingu oraz płacenia podatków związanych z własnością i posiadaniem rzeczy Czytaj dalej →

Podstawowe pojęcia związane z leasingiem operacyjnym

W celu poznania istoty umowy leasingu niezbędna jest znajomość podstawowych pojęć z nim związanych.

W transakcji leasingu występują trzy podmioty:

  • Leasingodawca (Finansujący) – jest to firma prowadząca działalność w zakresie usług leasingowych, finansująca zakupy przedmiotów leasingu, a następnie przekazująca je do użytkowania osobom trzecim (korzystającym) w zamian za okresowe płatności.
  • Leasingobiorca (Korzystający) – Klient, który jest zainteresowany użytkowaniem przedmiotu leasingu w zamian za okresową spłatę rat leasingowych.
  • Dostawca (Zbywca) – przedsiębiorstwo sprzedające przedmiot, który będzie następnie użytkowany przez korzystającego. Wybór przedmiotu leasingu leży po stronie Leasingobiorcy, firma leasingowa nabywa wyznaczony środek trwały u wyznaczonego przez Klienta dostawcy.
strony leasingu operacyjnego

Kto jest kim w leasingu operacyjnym?

Na czym polega leasing operacyjny?

Konstrukcja leasingu jest najbardziej zbliżona do kredytu samochodowego. Auto nabywamy bowiem nie wykorzystując własne środki pieniężne jedynie na opłatę wstępną, a pozostałą część spłacamy w ratach. Tak więc nabywając auto zobowiązujemy się do zapłaty w ratach pełnej pożyczonej kwoty wraz z wynagrodzeniem wierzyciela – odsetkami. Główna różnica między leasingiem operacyjnym, a kredytem samochodowym polega na tym, że w leasingu właścicielem auta stajemy się dopiero po zakończeniu umowy leasingu. Do tego momentu płacimy firmie będącej właścicielem auta czynsz, za korzystanie z niego. Rata leasingowa zawiera zarówno część kapitałową jak i odsetkową, a każda pełna kolejna rata stanowi dla nas koszt uzyskania przychodu.

Czytaj dalej →